1. Postanowienia Ogólne
  • Administratorem danych jest Łukasz Soczówka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kaper Łukasz Soczówka (ul. Sztutowska 21A, 80-722 Gdańsk), NIP: 7962873048, REGON: 147163159.
  • W sprawach związanych z ochroną danych osobowych z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem dedykowanego adresu email: kapergdansk@gmail.com, a także za pośrednictwem wszelkich innych form komunikacji wskazanych na stronie http://hotel-kaper.pl.
  • Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na odpowiednio zabezpieczonych serwerach.
  • Dla ułatwienia lektury Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony jest określeniem „Ty”, zaś termin „Administrator” – określeniami „My” lub „Hotel Kaper”.
  • Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  • Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.
  • Podawane nam dane osobowe są zawsze traktowane jako poufne i nigdy nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Stosujemy w praktyce zasady „security by design” i „security by default”.
  • Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych za granicę.
  • Wszystkie zasady wynikające z niniejszej Polityki prywatności odnoszą się odpowiednio do danych przekazywanych nam w formach innych, aniżeli zapis cyfrowy, w tym w szczególności do wpływającej do Hotelu Kaper korespondencji w formie tradycyjnej (papierowej).
  • Każdej osobie, która podała nam swoje dane osobowe przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • Zgodnie z RODO, każdej osobie przekazującej dane osobowe przysługuje:
   • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
   • prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych,
   • prawo żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych,
   • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
   • prawo przenoszenia danych,
   • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Generalnego Inspektora Danych Osobowych, od dnia 25 maja 2018 roku Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  • W przypadku, gdy podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest warunkiem zawarcia jakiejkolwiek umowy lub uzyskania jakiejkolwiek usługi od Hotelu Kaper, jest to wprost zaznaczone w treści samej zgody lub naszej prośby o jej udzielenie.
  • Hotel Kaper nie stosuje nigdy zasady zgody domyślnej (dorozumianej). Uzyskanie Twojej zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych nastąpi zawsze w sposób wyraźny i czytelny dla Ciebie.
  • Dane przechowywane są przez okres wskazany przy ich pozyskaniu. Nie przechowujemy danych dłużej, niż wyraziłeś na to zgodę; zastrzegamy sobie jednak prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu przez Ciebie stosownej zgody – wyłącznie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do takiej retencji danych. W takim wypadku zakres retencji danych uzależniony jest od celu tejże; wszystkie dane, które nie są absolutnie niezbędne, są niezwłocznie usuwane.

 

 

 1. Administrator Danych
  • Kaper Łukasz Soczówka przechowuje i przetwarza wyłącznie dane pozyskane w sposób w pełni zgodny z prawem. Począwszy od 25 maja 2018 roku, wszystkie posiadane przez nas dane osobowe – bez względu na datę ich pozyskania – będą przetwarzane zgodnie z regułami wynikającymi z RODO.
  • Sposób i zakres przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych zależy od sposobu i okoliczności, w jakich pozyskaliśmy te dane.
  • Twoje dane osobowe przetwarzane są zawsze:
   • zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
   • zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności,
   • w sposób umożliwiający zachowanie najdalej idącej poufności.
  • W przypadku, gdy dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie, podstawą prawną przetwarzania danych będzie każdorazowo art. 6 ust. 1 pkt a) RODO; pozyskaniu danych towarzyszy bowiem w takiej sytuacji uzyskanie Twojej zgody na ich przetwarzanie.
  • Na opisanej wyżej podstawie – wyłącznie za Twoją zgodą – przetwarzamy Twoje dane takie jak:
   • Podstawowe dane kontaktowe, tj imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu
   • Dane adresowe – Twój adres zamieszkania
  • Dane określone w punkcie 2.5. powyżej mogą być przedmiotem przetwarzania również w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Hotelu Kaper (tj. w trybie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO), a zarazem przetwarzanie nie narusza Twoich praw i wolności.
  • Jesteśmy uprawnieni do udostępnienia Twoich danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania), przy czym zakres przekazanych danych ograniczony jest w takiej sytuacji do prawnie wymaganego minimum.
  • Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
  • Stosujemy kontrolę dostępu do baz danych, dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
  • Powierzone nam dane osobowe przetwarzają wyłącznie osoby upoważnione przez nas albo inni przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy – tj. podmioty zapewniające nie mniejszy poziom ochrony danych, niż sam Hotel Kaper.
  • com: współpracujemy ze spółką Booking.com B.V. z siedzibą pod adresem Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Holandia (www.booking.com) (zwaną dalej Booking.com) w celu zapewnienia usług rezerwacji internetowych. Jesteśmy odpowiedzialni za zawartość tej strony i umożliwiamy Ci dokonywanie rezerwacji bezpośrednio przez tę stronę, jednak rezerwacje przetwarzane są przez Booking.com. Tym samym informacje, które podajesz na stronie, będą udostępniane też Booking.com i jej partnerom afiliacyjnym. Informacje te mogą zawierać informacje osobiste, np. imię i nazwisko, Twoje dane kontaktowe i dane dotyczące płatności, imiona i nazwiska gości podróżujących z Tobą oraz wszelkie życzenia, które zostaną złożone przy okazji dokonywania rezerwacji. Aby dowiedzieć się więcej o spółce Booking.com i spółkach powiązanych, zapraszamy na stronę Booking.com
  • Z każdym podmiotem, któremu przekazujemy jakiekolwiek dane osobowe, zawieramy przed ich przekazaniem porozumienie obligujące do zapewnienia ochrony nie mniejszej, niż wynikająca z niniejszej Polityki Prywatności.
  • Twoje dane osobowe mogą być przez nas przekazywane:
   • Spółce zapewniającej nam obsługę księgową.

 

 1. Postanowienia końcowe
  • Niniejsza Polityka prywatności może być zmieniona bez uprzedniego powiadomienia.
  • Gwarantujemy, że żadna zmiana poszczególnych zapisów niniejszej Polityki prywatności nie będzie nigdy prowadziła do naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa ani Twoich uzasadnionych interesów przez te przepisy chronionych.”